നാദിയക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ

123 സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ്

നാദിയക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ

രക്ഷപ്പെട്ടുവരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതിജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ചുമതലയുണ്ട്. അവസാനത്തെ ഇരയെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.
 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air