ഇതൊക്കെ ഏമാന്റെ വീട്ടിൽ തേങ്ങയിടാനുള്ള ശേഷി പരിശോധിക്കലാണ്!

123 സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ്

ഇതൊക്കെ ഏമാന്റെ വീട്ടിൽ തേങ്ങയിടാനുള്ള ശേഷി പരിശോധിക്കലാണ്!

ഉയരം 167 സെമീ
നെഞ്ചളവ് 79- 84
5 കിലോമീറ്റർ 25 മിനിറ്റിൽ ഓടണം
എന്തിനാ സാറെ?
 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air