2018 ലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥ-ഫസ്‍ലു പറയുന്നു.

2018 ലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥ-ഫസ്‍ലു പറയുന്നു.

Watch the best story of 2018 
Share it and let’s spread more love.

മായയുടെ life with hit ഷോയിൽ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ടു മണിക്ക് കഥ പറയാൻ ഫസ്‍ലു എത്താറുണ്ട്. 2018 ലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥ ഇതാണെന്ന് ഫസ്‍ലു പറയുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhit967%2Fvideos%2F10156348399061535%2F&show_text=1&width=267" width="267" height="921" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air