വിദ്യകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകാൻ യുഎഇ

വിദ്യകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകാൻ യുഎഇ

അറബ് രാജ്യങ്ങളെ സാക്ഷരതയിൽ എത്തിക്കാൻ പദ്ധതികളുമായി യു എ ഇ. ദുബായിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് വിജ്ഞാന ഉച്ചകോടിയിലാണ് 2030 ഓടെ മേഖലയിലെ സാക്ഷരത നിരക്കുയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.

      


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air