ലാസ്‌വേഗാസ് വെടിവെപ്പ് 50 ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു

ലാസ്‌വേഗാസ് വെടിവെപ്പ് 50 ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു

ലാസ്‌വേഗാസ് വെടിവെപ്പിൽ 50 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു . യു എസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 1991നു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെടിവെപ്പ്

      


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air