യു എ ഇ അഫ്ഗാനിസ്‌ഥാന്‌ തണൽ

അഫ്ഗാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും പിന്തുണ നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് യുഎ ഇ.
ഖലീഫ ബിൻ സായദ് അൽ നഹ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷനു കീഴിൽ നിരവധി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് .

റിപ്പോർട്ട്

      

 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air