മരിച്ചാലും വിടില്ല

മരിച്ചാലും വിടില്ല

വിദേശത്തു മരണപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനു ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വ്യവസ്ഥ വിവാദമാകുന്നു

      


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air