പ്രാർത്ഥനകൾ സഫലം … ഫാ. ടോം മോചിതൻ

പ്രാർത്ഥനകൾ സഫലം ... ഫാ. ടോം മോചിതൻ

യെമനില്‍ നിന്ന് ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഫാ. ടോം ഉഴുന്നാലിൽ മോചിതനായി – റിപ്പോർട്ട് 

      


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air