ഗൾഫിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും കാണേണ്ട വീഡിയോ.

ഗൾഫിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും കാണേണ്ട വീഡിയോ.

ഗൾഫിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും കാണേണ്ട വീഡിയോ.
ബിരിയാണിയിൽ ഇടുന്ന കസ്ക്കസ് കയ്യിൽ കരുതിയാൽ ദുബൈയിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിനുള്ള ശിക്ഷ !!!
കഫ് സിറപ്പ്,നടുവേദനക്കുള്ള ലിറിക്ക ടാബ്‌ലറ്റ്, ട്രമഡോൾ ഗുളിക മുതലായവ ബാഗിൽ വെച്ചു വിമാന യാത്ര നടത്തിയാലും വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും.

ദുബൈ സർക്കാറിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ഹിറ്റ് 96.7 എഫ്.എം. റേഡിയോയിലെ ഫസ്‍ലു വിശദീകരിക്കുന്നു.

 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhit967%2Fvideos%2F10156394973621535%2F&show_text=1&width=267" width="267" height="1041" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air